Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Ondernemingsgegevens

CHALETS BAKA BVBA
Wijngaardveld 44, 9300 Aalst
BTW BE 0441.295.065
hans@chalets-baka.be
Tel: 053-78.02.58
Fax: 053-78.14.03

 

Art. 1

Zonder andersluidende vermelding zijn onze fakturen kontant betaalbaar.

Art. 2

Elke faktuur, welke niet werd betaald op de vervaldag, zal zonder enige aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met een bedrag van 15% van het faktuurbedrag, met een minimum van 37,50 euro uit hoofde van forfaitaire schedevergoeding. Bovendien zullen de verwijlinteresten van rechtswege verschuldigd zijn vanaf de datum van eisbaarheid der betaling. Deze zullen berekend worden aan een rentevoet van 12% per jaar.

Art. 3

Met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper het volledige eigendomsrecht van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven voor de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Art. 4

Betalingen moeten geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of uitsluitend aan de financiële organismen op de fakturen vermeld.

Art. 5

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbank van Dendermonde (Rechtbank van Eerste Aanleg) en Aalst (Vredegerecht en Rechtbank van Koophandel) bevoegd, al naar gelang het geval.

Art. 6

Na plaatsing wordt de verkoper ontslagen van elke verantwoordelijkheid en elke schade, onder meer deze die zou kunnen optreden ten gevolge van bepaalde weersomstandigheden.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Art. 1

Sauf indication contraire, nos factures sont patables au grand comptant.

Art. 2

Sans mise en demeure et de plein droit, le montant de toute facture, non réglée à l’échéance, sera automatiquement majoré de 15% avec un minimum de 37,50 euro à titre de clause forfaitaire et induc tible, sans préjudice aux intérêts moratoires qui courent de plein droit dés la date d’exigibilité. Ceux-ci seront calculés à 12%. Les marchandises sont propiété de le vendeur autant qu’il sont pas payer.

Art. 3

Toutes les marchandises restent notre propiété jusqu’au paiement intégral du montant dû. Aussi les accomptes payés restent propriété du vendeur pour compensation des pertes éventeulles dans le cas de revente.

Art. 4

Tous les payements doivent étre effectués au siége de la société ou exclusivement aux organismes financiers mentionnés sur la facture.

Art. 5

En cas de litige, les tribunaux de Dendermonde (Tribunal de Premiére Instant) ou de Aalst (Tribunal de Commerce et de Justice de Paix) sont compétents.

Art. 6

Aprés placement, le vendeur est déchargé de toute responsabilité et de tout dommage, e.a. ceux qui pourraient résulter de mauvaises conditions atmosphériques.

 

 

/* */ document.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) { alert("OK"); document.getElementById("conversionScript").src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"; }, false );